سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آهسته بریم کسی بیدارنشه

مملکت مامملکت عجیبی.به خاطرانقلابی که انجام دادیم واونم ازنوع اسلامی.همه دردسرهامون هم ازهمینجاشروع شد.حالامگه این استعمارنووفرانوماروول میکنه.یک خوبی که داره اینه که تیترشدیم.تیترروزنامه ها،مجلات،خبرگزاری هاوهمه دفترهاوپژوهشگاه های غربی!

داستان ازآونجاشروع شدکه وقتی استعمارنونتیجه نگرفت وانقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی وسربازان درگهواره اش یک جوری زدتوگوشش که صدای زینگش هم دراومد،استعمارفرانوکه نتیجه عقده های گیرکرده استعمارنوبودمتولدشد.

حالاحرف حساب چیه؟اومدن یک حساب سرانگشتی کردن اگه بخوان به ایران حمله کنندهزینه هابالامیره.این مردم هم که هرکاریشون بکنی امام حسین(ع)وحضرت ابالفضل روول نمیکنند.اومدن چی کارکردن؟

یک شستشوی مخ انجام دادن.چه کسانی؟بیلدربرگی هارومیگم.سران اقتصادی دنیا،بچه مایه دارهای غربی ولابی های صهیونیسم گفتن مامیخواهیم واسه دنیاتصمیم بگیریم.کی رییس جمهورآمریکابشه،مردم غرب چقدرمالیات بدن وچطوری این روتوجیه کنیم؟چطوری پول واحدبذاریم؟مارگارت تاچرروهم ورداشتن چون باسیاست هاشون موافق نبود.میخواستندومیخوان جهانی سازی کنند.یک نظام بااقتصادوفرهنگ و...واحد.که اونابشن والدمحترم دنیا.

مامسلمون هاواسه گسترش فرنگ مبلغ میفرستیم ولی غربی هاچی کارمیکنند؟

اومدندرسانه ای که مطلق دست خودشون بودروگسترش دادند.تواین شبکه هامدلباس دادند.مدرنگ ومدهمه چی دادند.

تبلیغ ادیان افراطی وواهی کردند.وبرای عضویت توایناشروطی مثل پوشیدن لباس خاص،مدل موخاص و...کردند.حساب کنیدبااین تبلیغ مصرف گرایی چه پولی به جیب میزنند؟!!!ماهم پول دادیم تابه اصطلاح واسه شکیل ترشدن همه چی واردکنیم اماپول ریختیم به حساب بعضی هاتابادین وفرهنگ واعتقاداتمون بجنگند.(من باخوش تیپ بودن اصلامخالف نیستم واینوواسه بچه مذهبی هاسفارش هم میکنم.امامصرف گرایی چیزدیگه ای)

یک سوال ازعقلتون بپرسید:مگه ماانقلاب نکردیم که فرهنگ اسلامی روجایگزین فرهنگ غربی کنیم؟(بااونهایی که نمی خوان اصلابه اسلام معتقدباشن کاری ندارم.)چرا راحت قبول میکنیم باماهواره دوباره این فرهنگ روواردکنیم؟!!!

اگه این چیزهایی که گفتم باورنداری وجنگ نرم رویک توهم میدونی برو اینایی که میگم بخون:

1.پروتکل های صهیونیسم

2.کتاب توطئه گران بین المللی نوشته جیم تاکر وترجمه وحیدرضانعیمی ازپژوهشگاه فرهنگ هنروارتباطات.

علی یارتون


» نظر