سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهمانی اندیشه ها

این ماه رمضون بابقیه ماه رمضون هاخیلی فرق داشت.برای شماهم پیش اومده گاهی اوقات خیلی دنبال چیزی میگردید ولی پیداش نمی کنید.یکدفعه،یک جایی که فکرش رونمی کردیدپیدامیشه.

اگه اون یک چیز گمشده توذهنتون مخصوصاگوشه ای ازعقائدشماباشه،این بیشترشمارومستاصل میکنه.

این فرق ماه رمضون امسال باسالهای قبل بودکه من گمشده های خودم روتویک طرح دانشجویی پیداکردم.البته نه لقمه درسته،بلکه راه روشن شد.(لامپ مخ ماروهم خداروشن کرد)

الغرض،این ضیافت اندیشه اگرچه اولش واسه4واحدبود ولی به قول استاد (کمرریابشکنه) حالا دیگه محل مخ ترکونی دانشجوهاشده.شده جایی واسه پیداکردن خدا.خداخودش ماروتواین راه نگه داره .

یاکریم

علی یارتون

 

شماچه طورماه رمضونی داشتید؟


» نظر