سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دموکراسی توروزروشن روهم دیدیم!!!

سلام خیلی وقت بودکه فرصت نمیکردم به وبلاگ سربزنم به خاطردرگیری انتخاب واحد.

متن حاضریک نقدازفیلمی که دیدم همین یک ماه گذشته.پیشنهادمیکنم قبل ازخوندن این مطلب فیلم روببینید.

اسم فیلم رویادم رفت بگم.دموکراسی توروزروشن.

 

 

 

ماجرای فیلم مربوط به سرداری که جانبازهم شده ودرحال حاضرداره به مردم خدمت میکنه.این سرداریک دختروپسردانشجوداره ومستاجرهم هست.زنش هم خدابیامرزشده.ازاین آدمهاکه همش دنبال کارخلق الله.

میزنه این سرداریک بمب میزارن زیرماشینش ومیره توکما.ازقضابرزخ که میره به یک آشنابرمیخوره که آدرس یک وکیل خوب توبرزخ روبهش میده که کار حساب کتابش روراه بندازه.خودش که فکرمیکرده شهیدشده وشهیدحساب نداره.خلاصه میره تااینکه وکیله روپیدامیکنه وماجراتازه ازاینجاشروع میشه.جناب نکیرمنکریاهمون وکیل بهش میگه که چقدرگناه داره وتاپاک نشه شهیدمحسوب نمیشه.فیلم روببینیدبهترمتوجه ماجرامیشید.

نکته اینکه:

1.صدرحمت به مارمولک!!!!!!!

2.شهدارفتندکه ماآسایش وآزادی الان روداریم.البته نه ازنوع لخت پتی.اگه اونهاازجونشون وخانوادهاشون وآسایش خودوخانوادشون نمیگذشتن پس کی می رفت جنگ؟اصلاتاکسی ازجونش نگذره چطوری شهامت جنگ پیدامیکنه؟توی این فیلم یکی ازنقدهایی که به خانواده های شهداشدهمین ایثاروگذشتن ازخانواده بود.اگه همه میرفتن لندن،ترکیه یاشمال که یک وقت صدای بمباران هم نشنوندپس کی ازمملکت دفاع میکرد؟

3.اگه سهمیه خانواده شهداکه پدربالاسرشون نیست وهمه مسولیتهابه دوش مادروشایدتقسیم بین بچه هااشکال داره پس چرابه قضات ونماینده های مجلس واعضای هیئت علمی ایرادنمیگیریدکه علاوه برداشتن سرپرست،ازحقوق عالی وامکانات خوبی هم برخوردارن؟!!!تازه خیلی هاهم ازاین سهمیه هااستفاده نمیکنند.

4.برای خانه سینماکه تاسف نمیخورم چون کارشون ازتاسف گذشته وامیدی هم بهشون نیست،اماوزارت ارشادچرامجوزمیده؟!!!

5.امام صادق (ع)به آشنایی بچه هابانمازدرسنین پایین اشاره کردند.چراآشنایی باتعالیم دینی اونم نه ازسراجبارتوفیلم به این راحتی به سخره گرفته میشه؟

6.قابل توجه تمام آدمهای کوتاه فکری که هیچ آگاهی ازاسلام ومسلمونهاوایمان ندارن:اینقدرراحت درموردآدمهایی که نمیشناسیدونوع افکارشون نظرندید.

7.برای خودم وهمه کسانی که ادعای مذهبی بودنمون میشه متاسفم که اینقدرراحت تعالیممون به سخره گرفته میشه اونم توسط یک روحانی نما(حجت الاسلام زم)وماهیچ کاری بلدنیستیم بکنیم

 

 

 

                                                                                                                                                                                         علی یارتون

 


» نظر

آهسته بریم کسی بیدارنشه

مملکت مامملکت عجیبی.به خاطرانقلابی که انجام دادیم واونم ازنوع اسلامی.همه دردسرهامون هم ازهمینجاشروع شد.حالامگه این استعمارنووفرانوماروول میکنه.یک خوبی که داره اینه که تیترشدیم.تیترروزنامه ها،مجلات،خبرگزاری هاوهمه دفترهاوپژوهشگاه های غربی!

داستان ازآونجاشروع شدکه وقتی استعمارنونتیجه نگرفت وانقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی وسربازان درگهواره اش یک جوری زدتوگوشش که صدای زینگش هم دراومد،استعمارفرانوکه نتیجه عقده های گیرکرده استعمارنوبودمتولدشد.

حالاحرف حساب چیه؟اومدن یک حساب سرانگشتی کردن اگه بخوان به ایران حمله کنندهزینه هابالامیره.این مردم هم که هرکاریشون بکنی امام حسین(ع)وحضرت ابالفضل روول نمیکنند.اومدن چی کارکردن؟

یک شستشوی مخ انجام دادن.چه کسانی؟بیلدربرگی هارومیگم.سران اقتصادی دنیا،بچه مایه دارهای غربی ولابی های صهیونیسم گفتن مامیخواهیم واسه دنیاتصمیم بگیریم.کی رییس جمهورآمریکابشه،مردم غرب چقدرمالیات بدن وچطوری این روتوجیه کنیم؟چطوری پول واحدبذاریم؟مارگارت تاچرروهم ورداشتن چون باسیاست هاشون موافق نبود.میخواستندومیخوان جهانی سازی کنند.یک نظام بااقتصادوفرهنگ و...واحد.که اونابشن والدمحترم دنیا.

مامسلمون هاواسه گسترش فرنگ مبلغ میفرستیم ولی غربی هاچی کارمیکنند؟

اومدندرسانه ای که مطلق دست خودشون بودروگسترش دادند.تواین شبکه هامدلباس دادند.مدرنگ ومدهمه چی دادند.

تبلیغ ادیان افراطی وواهی کردند.وبرای عضویت توایناشروطی مثل پوشیدن لباس خاص،مدل موخاص و...کردند.حساب کنیدبااین تبلیغ مصرف گرایی چه پولی به جیب میزنند؟!!!ماهم پول دادیم تابه اصطلاح واسه شکیل ترشدن همه چی واردکنیم اماپول ریختیم به حساب بعضی هاتابادین وفرهنگ واعتقاداتمون بجنگند.(من باخوش تیپ بودن اصلامخالف نیستم واینوواسه بچه مذهبی هاسفارش هم میکنم.امامصرف گرایی چیزدیگه ای)

یک سوال ازعقلتون بپرسید:مگه ماانقلاب نکردیم که فرهنگ اسلامی روجایگزین فرهنگ غربی کنیم؟(بااونهایی که نمی خوان اصلابه اسلام معتقدباشن کاری ندارم.)چرا راحت قبول میکنیم باماهواره دوباره این فرهنگ روواردکنیم؟!!!

اگه این چیزهایی که گفتم باورنداری وجنگ نرم رویک توهم میدونی برو اینایی که میگم بخون:

1.پروتکل های صهیونیسم

2.کتاب توطئه گران بین المللی نوشته جیم تاکر وترجمه وحیدرضانعیمی ازپژوهشگاه فرهنگ هنروارتباطات.

علی یارتون


» نظر